TỜI CÁP QUAY TAY LÀ GÌ , VÀ TÁC DỤNG CỦA TỜI QUAY TAY?